“એક ચાહત હતી તારી સાથે રહેવાની બકી ઇશ્ક તો કોઇની પણ સાથે થઈ શકે.”

Comments

Leave a Reply